REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I REGULAMIN SPRZEDAŻY

 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszym ustala się treść Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną będący równocześnie Regulaminem sprzedaży.
 2. Regulamin reguluje m.in. kwestie:
 3. rodzaju i zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną;
 4. warunków świadczenia usług drogą elektroniczną;
 5. warunków zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 6. trybu postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Aby korzystać z usług opisanych w niniejszym dokumencie należy zaakceptować Regulamin. Korzystanie z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją uregulowań Regulaminu
 8. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym https://poradnia.wieloglosu.pl/ w związku z czym każda osoba może go uzyskać, zapoznać się z treścią, utrwalić, czy wydrukować.
 9. Podane na stronie ceny towarów i usług są cenami brutto.

§ 2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają

 1. „Usługodawca” –Wielogłosu sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000786023, NIP 9542804550, REGON: 383368230, email: martyna.jarzab@gmail.com
 2. „Usługobiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług wskazanych w Regulaminie,
 3. „Sprzedający” – Wielogłosu sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000786023, NIP 9542804550, REGON: 383368230, email: martyna.jarzab@gmail.com. Określenie używane w kontekście umowy sprzedaży o której mowa w części III niniejszego dokumentu,
 4. „Kupujący” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu towaru na zasadach wskazanych w części III niniejszego dokumentu,
 5. „Konsument” – osoba fizyczna, która dokonuje z Usługodawcą/Sprzedającym czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodowa, bądź gospodarczą.
 6. „Usługa” lub „Usługi”– usługę lub usługi wskazane w paragrafie trzecim niniejszego Regulaminu.
 7. „Umowa” –umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie
 8. „Strona”– usługodawca lub usługobiorca.
 9. „Towar” – odpłatną usługę dostępu do szkoleń/webinarów//ebooków dostępnych do kupienia na stronie https://poradnia.wieloglosu.pl/ lub pod adresem internetowym dostępnym po wybraniu konkretnego produktu. Zrealizowanie usługi ma miejsce poprzez dostarczenie przez Sprzedającego treści cyfrowych Kupującemu na podany przez Kupującego adres email.

§3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – KATALOG I OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Do usług świadczonych przez Usługodawcę należą

a) usługi terapeutyczne i lekarskie

– Konsultacja psychologiczna – usługa poprzedzająca rozpoczęcie terapii, umożliwiająca terapeucie wstępne rozpoznanie problemu i zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy. Trwa 50 minut

– Konsultacja psychiatryczna – usługa mająca na celu rozeznanie w trudnościach psychicznych zgłaszanych przez pacjenta, postawienie diagnozy oraz stworzenie optymalnego planu leczenia. Pierwsza trwa 60 minut.

– Psychoterapia indywidualna – usługa dedykowana osobom, które doświadczają nagłego pogorszenia nastroju i trudności wynikających z bieżącej sytuacji życiowej, występujących od niedawna. Trwa 50 min.

– Psychoterapia par – usługa skierowana dla tych par, które znalazły się w sytuacji kryzysu, ale także dla tych, które doświadczają powtarzających się, długotrwałych konfliktów i problemów. Trwa 90 minut.

– Psychoterapia rodzin metodą „Otwartego Dialogu”. Usługa przeznaczona dla rodzin w kryzysie lub doświadczających innego rodzaju długotrwałych trudności wpływających na wszystkich jej członków. Jej celem jest lepsze zrozumienie problemów, z jakimi zmaga się rodzina oraz poznanie motywów, potrzeb i uczuć poszczególnych jej członków.

– Psychoterapia dzieci i młodzieży – usługa służąca zdefiniowaniu problemów oraz wsparciu dla tych, którzy doświadczają różnych trudności, m.in. w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz w relacjach z najbliższymi, czują się samotni. Trwa 50 minut.

– możliwość wzięcia udziału w grupie wsparcia – jest to cykl spotkań online konkretnej grupy osób, mających na celu udzielenie wsparcia jej członkom, świadczenie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Spotkania prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę

b) sprzedaż materiałów psychologicznych i psychoedukacyjnych.

c) usługa dostarczania treści na stronie internetowej – usługa dająca możliwość osobom, które wejdą na stronę internetową Usługodawcy, zaznajomić się nieodpłatnie z materiałami, które są w tym celu zamieszczane na stronie. Usługa dostarczania treści odnosi się m.in. do informacji o produktach, wydarzeniach, usługach proponowanych przez Usługodawcę.

Od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usługi na Usługobiorcy ciąży obowiązek postępowania zgodnie z niniejszym regulaminem.

Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę odpowiedniego sprzętu lub oprogramowania. W zależności od usługi/formy komunikacji będzie to

a) standardowy system operacyjny

b) dostęp do sieci internet poprzez standardową przeglądarkę internetową.

c) prawidłowy i aktywny adres e-mail,

d) dostęp do platformy komunikacyjnej Skype®, Google® Hangouts, Meet® lub ZOOM®

e) kamera internetowa,

f) głośniki lub słuchawki,

g) mikrofon,

h) telefon

Korzystanie z wybranych usług możliwe jest także przy wykorzystaniu odpowiednich tabletów i smartfonów.

Aby skorzystać z usług świadczonych drogą internetową Usługobiorca powinien włączyć obsługę JavaScript oraz umożliwić dopisywanie plików cookies

Problemy lub ograniczenia techniczne występujące po stronie Usługobiorcy, które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług nie powodują powstania odpowiedzialności po stronie Usługodawcy.

W sytuacji, gdy wykonanie usługi będzie niemożliwe z przyczyn technicznych nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługobiorcy nie przysługują względem Usługodawcy

jakiekolwiek roszczenia, w tym w szczególności roszczenie zwrotu uiszczonej płatności.

Mając na uwadze ciążący na Usługodawcy obowiązek określony w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Usługodawca wskazuje, że korzystanie z niektórych usług związane jest z przesyłaniem danych przy użyciu publicznej sieci Internet, w związku z czym wiąże się z ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci.

II. USŁUGI TERAPEUTYCZNE I LEKARSKIE

 §4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG TERAPEUTYCZNYCH I LEKARSKICH.

 1. Usługodawca świadczy usługi
 2. a) za pośrednictwem wideorozmowy/wiedeokonferencji poprzez komunikatory takie jak

Skype®, Google® Hangouts Meet® oraz ZOOM®,

 1. b) drogą telefoniczną
 2. c) za pomocą poczty elektronicznej
 3. d) stacjonarnie w Poradni Wielogłosu mieszczącej się w Sosnowcu przy ul. Sienkiewicza 9/4.
 4. Usługobiorca jest uprawniony do wyboru formy świadczenia Usługi.
 5. Do zawarcia umowy pomiędzy stronami dochodzi poprzez zamówienie przez Usługobiorcę usługi telefonicznie (tel. 500565298) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (martyna.jarzab@gmail.com) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Usługobiorcy oraz potwierdzenie terminu wykonania usługi przez Usługodawcę i uiszczenie płatności przez Usługobiorcę.

§5. PŁATNOŚCI ZA USŁUGI TERAPEUTYCZNE I LEKARSKIE

 1. Usługobiorca zobowiązuje się dokonać płatności za usługę najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Usługodawcę za pomocą jednej z poniższych metod płatności:

a) przelew tradycyjny mBank 48 1140 2004 0000 3602 7883 9091

b) płatność za pomocą bramki płatniczej Tpay znajdującej się na stronie internetowej Usługodawcy. Płatności za usługi odbywają się za pośrednictwem Tpay i zgodnie z zasadami Regulaminu platformy Tpay.

3.Cennik usług można znaleźć na stronie internetowej Usługodawcy.

4. Jeżeli Usługobiorca jest zainteresowany uzyskaniem faktury to powinien zgłosić odpowiednie żądanie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy (martyna.jarzab@gmail.com). W treści wiadomości elektronicznej powinny zostać zawarte dane Usługobiorcy konieczne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wysłana do 7 dni roboczych od otrzymania przez Usługodawcę odpowiedniego żądania pod warunkiem otrzymania przez Usługodawcę należności za usługę.

§6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Strony na zasadach przewidzianych poniżej mogą odstąpić od umowy.
 2. Warunkiem odstąpienia od umowy jest złożenie oświadczenia, drugiej stronie najpóźniej na 48 godzin przed terminem, w którym umowa miała zostać wykonana (a w wypadku korzystania z usługi grupy wsparcia najpóźniej na 72 godziny przed terminem, w którym usługa miała zostać wykonana). Oświadczenie jest uznane za złożone skutecznie w momencie, gdy druga strona mogła się z nim zapoznać.
 3. Skutkiem prawidłowego wykonania prawa odstąpienia jest przyjęcie, że umowa nie została zawarta. Usługobiorca może w takim wypadku dochodzić zwrotu uiszczonej na rzecz Usługodawcy opłaty.
 4. W sytuacji gdy Usługobiorca złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy w czasie krótszym, aniżeli przewidziany w ustępie 3 powyżej, Usługobiorcy nie przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty, jak również jakiekolwiek inne roszczenia.

§7 REKLAMACJE

 1. W sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Usługobiorcy są uprawnieni do składania reklamacji w formie elektronicznej. Reklamacje należy wysłać Usługodawcy na następujące adres email: martyna.jarzab@gmail.com. Usługodawca rozpoznaje tylko te reklamacje, które zawierają przynajmniej następujące elementy:
 2. a) w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail; w przypadku osób prawnych – pełna nazwa, adres pocztowy, adres e-mail oraz dane osoby upoważnionej do kontaktu z Usługodawcą,
 3. b) opis problemu, ze względu na który reklamacja jest składana.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie określonym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca zawiadomi bez zbędnej zwłoki za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Usługodawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, bądź też dochodzenia roszczeń.

§8. PRAWA I OBOWIĄZKI USUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

 1. Nieograniczonym w czasie obowiązkiem Usługodawcy jest zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Usługobiorcy w zakresie świadczonej usługi. Obowiązek ten jest zniesiony tylko i wyłącznie w sytuacjach wskazanych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Zawieszenie działalności strony internetowej Usługodawcy może mieć miejsce w przypadku obsługi i konserwacji oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych, a także obsługi i konserwacji serwisu.
 3. Usługodawca ma obowiązek zagwarantować świadczenie usług przez osoby kompetentne i posiadające prawo wykonywania zawodu.
 4. Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usługi w przypadku przekazywania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. W opisanej sytuacji uiszczona przez Usługobiorcę opłata za usługę nie będzie zwracana.
 5. Przesyłanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, mogących wprowadzić w błąd, obraźliwych lub mogących uszkodzić systemy komputerowe jest zakazane. Wysłanie takich treści może skutkować skorzystaniem przez Usługodawcę z uprawnienia do wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem odszkodowawczym.

III. SPRZEDAŻ TOWARÓW

§9. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY ORAZ SZCZEGÓLNE ZASADY KUPNA TOWARÓW

 1. Informacje o Produktach (w tym o cenie) nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Sprzedający oświadcza, że posiada konieczne uprawnienia w zakresie sprzedaży oferowanych na stronie internetowej https://poradnia.wieloglosu.pl/ produktów. Dotyczy to również uprawnień związanych z prawami autorskimi osób trzecich.
 3. Sprzedaż produktu następuje poprzez zakup produktu ze strony internetowej Usługodawcy lub ze strony internetowej na którą zostanie przekierowany Kupujący po wybraniu danego produktu oraz zapłatę przez Kupującego ceny produktu. Zawarcie umowy ma miejsce w momencie uznania środków bankowych na rachunku bankowym Usługodawcy. Dokonanie zakupu produktu zostaje potwierdzone poprzez email wysłany na adres podany przez Kupującego podczas procesu sprzedaży.
 4. Zakupiony towar w formie elektronicznej zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej Kupującego w terminie 7 dni od zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Jeżeli Kupujący jest zainteresowany uzyskaniem faktury to powinien zgłosić odpowiednie żądanie na adres poczty elektronicznej Sprzedającego (martyna.jarzab@gmail.com). W treści wiadomości elektronicznej powinny zostać zawarte dane Kupującego konieczne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wysłana na adres email podany przez Kupującego do 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego odpowiedniego żądania pod warunkiem otrzymania przez Sprzedającego należności za towar.

§10. PŁATNOŚC ZA TOWAR

 1. Płatność za produkt następuje poprzez bramkę płatniczą Tpay znajdującą się na stronie internetowej Sprzedającego lub na stronie internetowej, na którą zostanie przekierowany Kupujący po wybraniu danego produktu. Płatności odbywają się za pośrednictwem Tpay i zgodnie z zasadami Regulaminu platformy Tpay
 2. Sprzedaż ma miejsce w momencie uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego.

§11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Korzystając z uprawnień przewidzianych w art. 27 ustawy z dnia 30.5.2014 r. o prawach konsumenta kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym umowa została zawarta.
 2. Nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w sytuacji gdy świadczenie zaczęło być spełniane za wyraźną zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku – warunkiem utraty prawa odstąpienia od umowy jest poinformowanie konsumenta o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§12. REKLAMACJE PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY

 1. W sytuacji nienależytego wykonania umowy sprzedaży przez Sprzedającego, Kupujący są uprawnieni do składania reklamacji w formie elektronicznej. Reklamacje należy wysłać Sprzedającemu na następujący adres email: martyna.jarzab@gmail.com.

Sprzedający rozpoznaje tylko te reklamacje, które zawierają przynajmniej następujące elementy:

 1. a) w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail; w przypadku osób prawnych – pełna nazwa, adres pocztowy, adres e-mail oraz dane osoby upoważnionej do kontaktu ze sprzedającym,
 2. b) opis problemu, ze względu na który reklamacja jest składana.
 3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w terminie określonym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. O rozpatrzeniu reklamacji Sprzedający zawiadomi bez zbędnej zwłoki za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Usługodawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, bądź też dochodzenia roszczeń.

§13. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO I SPRZEDAJĄCEGO

 1. Kupujący jest zobowiązany korzystać z produktu w sposób nienaruszający praw autorskich oraz własności intelektualnej.
 2. Zabrania się odsprzedaży produktów, a także publicznego udostępniania ich osobom, które nie posiadają praw do nich.
 3. Produkty posiadają charakter edukacyjny. Osoby korzystające z psychoterapii, leczenia (np. farmakologicznego ), dotknięte chorobą powinny przed skorzystaniem z produktów skonsultować korzystanie z produktów z lekarzem/psychoterapeutą.
 4. Zawieszenie działalności strony internetowej Sprzedającego może mieć miejsce w przypadku obsługi i konserwacji oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych, a także obsługi i konserwacji serwisu

IV DANE OSOBOWE

§14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy. Aby móc skorzystać z usługi Usługobiorca musi przekazać niezbędne dane osobowe.
 2. Ilość i rodzaj przekazywanych danych osobowych jest zależna od rodzaju usługi. Usługodawca zbiera i przetwarza wyłącznie te dane, które są konieczne dla realizacji prawnie uzasadnionych celów.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. W sytuacji, gdy usługa terapeutyczna lub lekarska ma być świadczona na rzecz osoby, która nie ma ukończonych 18 lat korzystanie z usługi możliwe będzie po otrzymaniu przez Usługodawcę podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby na rzecz której ma być świadczona usługa, Oświadczenie należy przesłać na adres elektroniczny: martyna.jarzab@gmail.com
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przedstawione zostały w Polityce prywatności, którą można znaleźć pod adresem internetowym: https://poradnia.wieloglosu.pl/.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy dokument obowiązuje od 1 sierpnia 2022 r.
 2. Usługodawcy przysługuje uprawnienie jednostronnej zmiany postanowień niniejszego dokumentu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu na stronie internetowej (https://poradnia.wieloglosu.pl/). Wskazane zmiany nie odnoszą skutku względem Usługobiorców, którzy zawarli umowę wcześniej.
 3. W przypadku, gdy jakaś część Regulaminu zostanie uznana za nieważną, bezskuteczną lub prawnie wadliwą pozostała część pozostaje w mocy.
 4. Oświadczenia i zawiadomienia składane w ramach niniejszego Regulaminu lub umów o których jest w regulaminie mowa, dokonywane są na adresy email: martyna.jarzab@gmail.com i (zwrotnie) na adresy, z których oświadczenia i zawiadomienia złożono.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest Sąd Rejonowy w Sosnowcu.